GIỚI THIỆU

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Khoan, thăm dò, điều tra khảo sát nguồn nước ngầm phục vụ cho các công trình cấp nước; thiết kế các công trình cấp, thoát nước; theo dõi, giám sát thi công các công trình cấp thoát nước; lập dự án đầu tư các công trình cấp thoát nước

Chi tiết...
Nhà máy nước TP. Tuy Hòa

Nhà máy nước TP. Tuy Hòa

- Công suất thiết kế : 28.000 m3/ngày đêm (đã thực hiện đầu tư hoàn thành theo Dự án thứ Ba Cấp nước và vệ sinh–ADB3).
- Nguồn nước : Khai thác nước ngầm mạch nông bờ tả Sông Ba, từ Trạm bơm Cấp I Hòa An và Hòa Thắng.

Chi tiết...
Nhà máy nước TT Phú Hòa, Huyện Phú Hòa

Nhà máy nước TT Phú Hòa, Huyện Phú Hòa

- Công suất thiết kế : 2.000m3/ngày đêm.
- Nguồn nước : Khai thác nước ngầm mạch nông bờ tả Sông Ba.
- Khu xử lý nước : Nước sạch được cung cấp vào mạng tiêu thụ sau khi qua Khu xử lý nước với công suất 2.000m3/ngày đêm. .

Chi tiết...
Nhà máy nước TT Chí Thạnh, Huyện Tuy An

Nhà máy nước TT Chí Thạnh, Huyện Tuy An

- Công suất thiết kế : 3.000m3/ngày đêm (đã thực hiện đầu tư hoàn thành theo Dự án thứ Ba Cấp nước và vệ sinh – ADB3).
- Nguồn nước : Khai thác nước ngầm mạch nông thượng lưu Đập Hà Yến.

Chi tiết...
Nhà máy nước TX Sông Cầu

Nhà máy nước TX Sông Cầu

- Công suất thiết kế : 5.000 m3/ngày đêm.
- Nguồn nước : Khai thác nước ngầm mạch nông thượng lưu Đập Đá Vải.
- Khu xử lý nước : Nước sạch được cung cấp vào mạng tiêu thụ sau khi qua Khu xử lý nước (bể lắng lọc tự rửa, công nghệ mới của Thụy Điển) và Trạm bơm Cấp II, công suất 5.000 m3/ngày đêm

Chi tiết...
Nhà máy nước Đông Bắc Sông Cầu

Nhà máy nước Đông Bắc Sông Cầu

- Công suất thiết kế : 900m3/ngày đêm.
- Nguồn nước : Khai thác nước ngầm mạch nông.
- Khu xử lý nước : Nước sạch được cung cấp vào mạng tiêu thụ sau khi qua Khu xử lý nước và Trạm bơm Cấp II, công suất 900m3/ngày đêm.

Chi tiết...
Nhà máy nước TT La Hai, Huyện Đồng Xuân

Nhà máy nước TT La Hai, Huyện Đồng Xuân

- Công suất thiết kế : 3.000m3/ngày đêm (đã thực hiện đầu tư hoàn thành theo Dự án thứ Ba Cấp nước và vệ sinh – ADB3).
- Nguồn nước : Khai thác nước ngầm mạch nông bờ tả sông Kỳ Lộ.
- Khu xử lý nước : Nước sạch được cung cấp vào mạng tiêu thụ sau khi qua Khu xử lý nước với công suất 3.000m3/ngày đêm. .

Chi tiết...
Nhà máy nước TT Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa

Nhà máy nước TT Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa

- Công suất thiết kế : 2.000m3/ngày đêm.
- Nguồn nước : Khai thác nước ngầm mạch nông bờ tả Sông Ba.
- Khu xử lý nước : Nước sạch được cung cấp vào mạng tiêu thụ sau khi qua Khu xử lý nước với công suất 2.000m3/ngày đêm.

Chi tiết...
Nhà máy nước TT Hai Riêng, Huyện Sông Hinh

Nhà máy nước TT Hai Riêng, Huyện Sông Hinh

- Công suất thiết kế : 2.000m3/ngày đêm.
- Nguồn nước : Khai thác nước mặt sông Hinh.
- Khu xử lý nước : Nước sạch được cung cấp vào mạng tiêu thụ sau khi qua Khu xử lý nước và Trạm bơm Cấp II, công suất 2.000m3/ngày đêm. .

Chi tiết...
Trạm cấp nước Vũng Rô - Huyện Đông Hòa

Trạm cấp nước Vũng Rô - Huyện Đông Hòa

- Công suất thiết kế : 200m3/ngày đêm.
- Nguồn nước : Khai thác nước ngầm mạch nông.
- Khu xử lý nước : Nước sạch được cung cấp vào mạng tiêu thụ sau khi qua Khu xử lý nước với công suất 200m3/ngày đêm. .

Chi tiết...
Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tiền thân là Công ty Cấp thoát nước Phú Yên được thành lập vào tháng 9/1996. Đến tháng 12/2005 Công ty Cấp thoát nước Phú Yên được chuyển đổi thành CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN. Đến tháng 10/11/2015 CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN chuyển đổi thành CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Chi tiết...