TIN TỨC

Thư mời

Thư mời

Tham gia chào giá cạnh tranh Gói thầu số 01TB: Mua sắm phương tiện vận tải quản lý. Dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp NMN Tuy Hòa, công suất 28.000m3/ng.đ

Chi tiết...
Thông báo số 45/TB-CTN

Thông báo số 45/TB-CTN

Về việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần điều chỉnh số cổ phiếu sở hữu sau khi kết thúc đợt phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chi tiết...