Bảng giá nước đang sử dụng

        Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên và Thông báo số 50/TB-CTN ngày 07/9/2016 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NƯỚC ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ/THÁNG GIÁ BÁN(đồng/m3)
1 Sinh họat  các hộ dân cư Theo thực tế sử dụng  
  Từ 1m3 đến 10 m3 đầu   7.000
  Từ 11 m3 đến 20 m3   9.000
  Từ 21 m3 đến 30 m3   10.500
  Trên 30 m3   12.000
2 Đồng hồ tổng (nước sinh hoạt) Theo thực tế sử dụng 6.000
3 Cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Theo thực tế sử dụng 11.000
4 Hoạt động sản xuất vật chất Theo thực tế sử dụng 13.500
5 Kinh doanh dịch vụ, sản xuất nước đá Theo thực tế sử dụng 16.000
6 Cung cấp cho tàu thuyền Theo thực tế sử dụng 25.000

 Mọi chi tiết xin liên hệ phòng kinh doanh hoặc điện thoại số: 0257.3827058 để được hướng dẫn.