Cơ cấu tổ chức

 

  • Sơ đồ tổ chức:

 

                             BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

Giám đốc Công ty:

Lê Xuân Triết

 

Điện thoại:

0905.290606

Email:

lxtrietpy@gmail.com

 

PGĐ Công ty; TB CNAT:

Nguyễn Tấn Thuần

 

Điện thoại:

0903.588487

Email:

thuanctnpy@gmail.com

 

PGĐ Công ty; TB ĐHDA:

Nguyễn Phú Liệu

 

Điện thoại:

0914.090688

Email:

nguyenphulieuctnpy@gmail.com

 

PGĐ Công ty:   

Đặng Đức Hoàng

 

Điện thoại:

0967858479

Email:

 hoda.vn@gmail.com

 

Kế toán Trưởng:   

Trần Thị Lục Hà  

 

Điện thoại:

0905.363674 

Email:

 tranthilucha@gmail.com

 

Phó Phòng Tổ chức – Hành chính:

Nguyễn Thế Thanh Loan

 

Điện thoại:

0905.569069 

Email:

tuanloanthpy@yahoo.com.vn

 

Phó Phòng Kỹ Thuật - Chất lượng:

Nguyễn Văn Bình

 

Điện thoại:

0984.386335

Email:

binhnvctn@gmail.com

 

TP Kế hoạch - Kinh doanh:

Trần Duy Hưng

 

Điện thoại:

0903.571993

Email:

duyhung_ctnpy@yahoo.com.vn 

 

GĐ Xí nghiệp CN số 1:

Nguyễn Khắc Toàn

 

Điện thoại:

0905.195306

Email:

khactoan70@gmail.com

 

PGĐ Xí nghiệp CN số 1:

Nguyễn Thị Thu

 

Điện thoại:

0935.017074

Email:

thu_xuan1973@yahoo.com

 

PGĐ Xí nghiệp CN số 1:

Phạm Trần Khiêm

 

Điện thoại:

096.1194689

Email:

phamtrankhiem@gmail.com

 

GĐ Xí nghiệp CN số 2:

Lê Đức Đại

 

Điện thoại:

0905.207391

Email:

daildctnpy@gmail.com.vn 

 

PGĐ Xí nghiệp CN số 2:

Đỗ Nhựt Trí

 

Điện thoại:

0935.350489

Email:

nhuttricnpy@gmail.com 

 

GĐ Xí nghiệp CN số 3:

Nguyễn Anh Tuấn

 

Điện thoại:

0983.041496 

Email:

tuan_bodoipy@yahoo.com.vn

 

PGĐ Xí nghiệp CN số 3:

Nguyễn Trung Nghĩa

 

Điện thoại:

0905.843079

Email:

nghia160284@yahoo.com.vn

 

PGĐ Xí nghiệp Tư Vấn - XL:

Vương Lực

 

Điện thoại:

0905.822782

Email:

vuonglucpy@yahoo.com.vn