Cơ cấu tổ chức

 

  • Sơ đồ tổ chức:

 

                             BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

Giám đốc Công ty:

Đỗ Hoàng Long

 

Điện thoại:

0904.569796

Email:

dohoanglongqlda2007@gmail.com

 

PGĐ Công ty:

Nguyễn Tấn Thuần

 

Điện thoại:

0903.588487

Email:

thuanctnpy@gmail.com

 

PGĐ Công ty:

Nguyễn Phú Liệu

 

Điện thoại:

0914.090688

Email:

nguyenphulieuctnpy@gmail.com

 

Thành viên HĐQT:   

Đặng Đức Hoàng

 

Điện thoại:

0967858479

Email:

 hoda.vn@gmail.com

 

Phụ trách Kế toán :   

Nguyễn Thị Xuân Tựu

 

Điện thoại:

0905.5836141

Email:

 xuantuunguyen@yahoo.com

 

Trưởng Phòng Hành chính-Tổng Hợp:

Nguyễn Thị Yến

 

Điện thoại:

0914.524726

Email:

yen.nguyen21@gmail.com

 

Trưởng Phòng Kế hoạch-Kỹ Thuật:

Nguyễn Văn Phong

 

Điện thoại:

0918.521515

Email:

nguyenvanphong@gmail.com

 

Phó Phòng Kế hoạch-Kỹ Thuật:

Nguyễn Văn Bình

 

Điện thoại:

0984.386335

Email:

binhnvctn@gmail.com

 

Trưởng Phòng QL Đầu Tư -XDCB:

Nguyễn Bá Thi

 

Điện thoại:

0987.175957

Email:

nguyenbathi85@gmail.com

 

GĐ Xí nghiệp CN số 1:

Nguyễn Khắc Toàn

 

Điện thoại:

0905.195306

Email:

khactoan70@gmail.com

 

PGĐ Xí nghiệp CN số 1:

Nguyễn Thị Thu

 

Điện thoại:

0935.017074

Email:

thu_xuan1973@yahoo.com

 

PGĐ Xí nghiệp CN số 1:

Phạm Trần Khiêm

 

Điện thoại:

0914.232305

Email:

trankhiem.py74@gmail.com

 

GĐ Xí nghiệp CN số 2:

Lê Đức Đại

 

Điện thoại:

0905.207391

Email:

daildctnpy@gmail.com.vn 

 

PGĐ Xí nghiệp CN số 2:

Đỗ Nhựt Trí

 

Điện thoại:

0935.350489

Email:

nhuttricnpy@gmail.com 

 

GĐ Xí nghiệp CN số 3:

Nguyễn Anh Tuấn

 

Điện thoại:

0983.041496 

Email:

tuan_bodoipy@yahoo.com.vn

 

PGĐ Xí nghiệp CN số 3:

Nguyễn Trung Nghĩa

 

Điện thoại:

0905.843079

Email:

nghia160284@yahoo.com.vn

 

GĐ Xí nghiệp Tư Vấn - XL:

Trần Duy Hưng

 

Điện thoại:

0903.3571993

Email:

duyhung.ctnpy@gmail.com