Cơ cấu tổ chức

 

 

 • Sơ đồ tổ chức:

1. Ban Tổng Giám đốc:

 • Đỗ Hoàng Long: Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật
+ Điện thoại: 0904.569796
+ Email: dohoanglongqlda2007@gmail.com
 • Nguyễn Tấn Thuần: Phó Tổng Giám đốc Công ty
+ Điện thoại: 0903.588487
+ Email: thuanctnpy@gmail.com
 • Nguyễn Phú Liệu: Phó Tổng Giám đốc Công ty
+ Điện thoại: 0914.090688
+ Email: nguyenphulieuctnpy@gmail.com
 • Nguyễn Khắc Toàn: Phó Tổng Giám đốc Công ty
+ Điện thoại: 0905.195306
+ Email: khactoan70@gmail.com

2. Phòng Tài chính – Kế toán:

 • Nguyễn Thị Xuân Tựu: Kế toán trưởng
+ Điện thoại: 0905.5836141
+ Email: xuantuunguyen@yahoo.com

3. Phòng Hành chính – Tổng hợp:

 • Nguyễn Thị Yến: Trưởng phòng
+ Điện thoại: 0914.524726
+ Email: yen.nguyen21@gmail.com

4. Phòng Pháp chế:

 • Lê Đức Đại: Trưởng phòng
+ Điện thoại: 0905.207391
+ Email: daildctnpy@gmail.com.vn
 • Lê Gia Vĩnh: Phó Trưởng phòng
+ Điện thoại: 0888.558088
+ Email: legiavinh@gmail.com

5. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật:

 • Nguyễn Văn Phong: Trưởng phòng
+ Điện thoại: 0918.521515
+ Email: nguyenvanphong@gmail.com
 • Nguyễn Trung Nghĩa: Phó Trưởng phòng
+ Điện thoại: 0905.843079
+ Email: nghia160284@yahoo.com.vn

6. Phòng QL Đầu tư – XDCB:

 • Nguyễn Bá Thi: Trưởng phòng
+ Điện thoại: 0987.175957
+ Email: nguyenbathi85@gmail.com

7. Chi nhánh cấp nước số 1:

 • Nguyễn Văn Bình: Giám đốc
+ Điện thoại: 0984.386335
+ Email: binhnvctn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu: Phó Giám đốc
+ Điện thoại: 0935.017074
+ Email: thu_xuan1973@yahoo.com
 • Phạm Trần Khiêm: Phó Giám đốc
+ Điện thoại: 0914.232305
+ Email: trankhiem.py74@gmail.com
 • Trần Ngọc Vũ: Phó Giám đốc
+ Điện thoại: 0387.471655
+ Email: tranngocvu@gmail.com

8. Chi nhánh cấp nước số 2:

 • Đỗ Nhựt Trí: Giám đốc
+ Điện thoại: 0935.350489
+ Email: nhuttricnpy@gmail.com
 • Nguyễn Đình Vũ: Phó Giám đốc
+ Điện thoại: 0886.909183
+ Email: dinhvuphuyen@gmai.com

9. Chi nhánh cấp nước số 3:

 • Nguyễn Anh Tuấn: Giám đốc
+ Điện thoại: 0983.041496
+ Email: tuan_bodoipy@yahoo.com.vn
 • Trần Duy Hưng: Phó Giám đốc
+ Điện thoại: 0903.3571993
+ Email: duyhung.ctnpy@gmail.com