NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Chi tiết tại đây.