Biên bản Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết như File đính kèm!