Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Chi tiết như File đính kèm!