Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2019 điều chỉnh

Chi tiết như File đính kèm!