Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

     Sáng 18/6/2019, tại Hội trường Khách sạn Du lịch Công đoàn Phú Yên (53 Độc Lập, Phường 7, Tp Tuy Hòa)  Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Về tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Tấn Tuyến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Bà Đào Phạm Hoàng Quỳnh, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên; Ông Nguyễn Minh Hòa, Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch-Đầu tư; Ông Phan Đôn Duyên, Trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính; Ông Nguyễn Tài Soa, Trưởng Phòng Lao động -Việc làm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Ông Huỳnh Kim Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Ông Lê Xuân Triết, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Phú Liệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Tấn Thuần, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty; Ông Đỗ Hoàng Long, thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Ông Tạ Bình Nguyên, thành viên Hội đồng quản trị Công ty; các thành viên Ban kiểm soát Công ty và các vị cổ đông của Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.

     Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua các Báo cáo, nội dung trình Đại hội và đã được Đại hội bỏ phiếu thống nhất thông qua:

       1./ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

       2./ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.

       3./ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

       4./ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

         + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

         + Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.

         + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

         + Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2018 và Kế hoạch 2019.

         + Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

     Năm 2018, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên đã duy trì ổn định, đáp ứng tốt hoạt động sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh. Tổng doanh thu 106,89 tỷ đồng đạt 103,8% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 19,308 tỷ đồng đạt 101,6% so với kế hoạch, đảm bảo lương bình quân 7,15 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách Nhà nước 8,022 tỷ đồng. Đồng thời Công ty đã sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, bố trí lao động hợp lý, công tác phục vụ khách hàng được nâng lên; quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn nhà nước, tiền đóng góp của các cổ đông có hiệu quả, kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Trong năm 2019, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty phấn đấu đạt một số chỉ tiêu đề ra như: sản lượng nước tiêu thụ trong toàn tỉnh đạt 10.700.000 m3, tổng doanh thu đạt 110 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 21 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển 95 tỷ đồng,…

     Trong thời gian tới Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên chủ động đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, mở rộng mạng lưới cung cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chăm lo, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động...

Tin bài khác