Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

     Sáng 26/4/2018, tại Hội trường Khách sạn Du lịch Công đoàn Phú Yên (53 Độc Lập, Phường 7, Tp Tuy Hòa)  Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Về tham dự Đại hội có Đ/c Trần Hữu Thế, UV. BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên; Đ/c Huỳnh Văn Khoa, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên; Đ/c Trần Thiện Kim, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư; Đ/c Trần Văn Nam, Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch-Đầu tư; Đ/c Nguyễn Ngọc Tứ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Đ/c Phan Đôn Duyên, Trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính; Đ/c Nguyễn Quốc Huy, Cán bộ Phòng Lao động tiền lương tiền công-BHXH Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Đ/c Lê Xuân Triết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên; Đ/c Nguyễn Phú Liệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty; Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, Phó Giám đốc Công ty; Đ/c Đỗ Hoàng Long, đại diện phần vốn của Công ty cổ phần nước Aqua one tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, thành viên HĐQT Công ty; các đ/c thành viên Ban kiểm soát Công ty; các vị cổ đông của Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên và các phóng viên của các cơ quan truyền thông đại chúng đã về tham dự và đưa tin cho Đại hội.

     Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua các Báo cáo, nội dung trình Đại hội và đã được Đại hội bỏ phiếu thống nhất thông qua:

1./ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018.

2./ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

3./ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

4./ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017.

+ Thông qua việc trả cổ tức năm 2017.

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, tổng mức tiền lương và thù lao Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch 2018.

+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

5./ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án huy động tăng vốn điều lệ.

6./ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Trọng Thư và Bà Đặng Thị Thanh Hải, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

7./  Tờ trình về việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, đối với Ông Nguyễn Tấn Thuần và Ông Tạ Bình Nguyên, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đặng Đức Hoàng nhiệm kỳ 2015-2020.

     Năm 2017, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên đã duy trì ổn định, đáp ứng tốt hoạt động sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh. Tổng doanh thu trên 96,2 tỷ đồng đạt 92,5% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt trên 16,7 tỷ đồng, đảm bảo lương bình quân hơn 6,9 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách Nhà nước 10 tỷ đồng. Đồng thời Công ty đã sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, bố trí lao động hợp lý, công tác phục vụ khách hàng được nâng lên; quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn nhà nước, tiền đóng góp của các cổ đông có hiệu quả, kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Trong năm 2018, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty phấn đấu đạt một số chỉ tiêu đề ra như: sản lượng nước tiêu thụ trong toàn tỉnh đạt 10.500.000 m3, tổng doanh thu đạt 107 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 8,7 tỷ đồng…

     Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tấn Thuần và Ông Tạ Bình Nguyên, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đặng Đức Hoàng nhiệm kỳ 2015-2020.

     Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế đề nghị trong thời gian tới Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên cần chủ động huy động được vốn của các tổ chức, cá nhân để tăng cường năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, mở rộng mạng lưới cung cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty phải tăng cường quản trị chi phí, giảm tỷ lệ hao hụt thất thoát; tích lũy, chủ động huy động nguồn lực đầu tư máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ, mở rộng mạng lưới cấp nước, mở rộng kinh doanh; tổ chức, sắp xếp hợp lý bộ máy hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ và năng suất lao động, chăm lo, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động...