Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016, tổ chức ngày 27/09/2016

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016, tổ chức ngày 27/09/2016

File đính kèm