BIÊN BẢN KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Biên bản kỳ họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên vào ngày 27 tháng 9 năm 2016.

chi tiết tại đây