Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chứng nhận đăng ký, lưu ký cổ phiếu

Chi tiết như File đính kèm!