Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên