Thông báo số 91/TB-CTN V/v Tạm ngừng cung cấp nước cho khách hàng tại Nhà máy nước Tuy Hòa

Chi tiết như File đính kèm!