Thư mời

Về việc tham gia chào giá cạnh tranh Gói thầu số 01TB: Mua sắm phương tiện vận tải quản lý. Dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp NMN Tuy Hòa, công suất 28.000m3/ng.đ. Chi tiết như File đính kèm!