Thông báo về việc thu tiền sử dụng nước của khách hàng trong tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp