Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

      Chiều 20/5/2022, tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên (05 Hải Dương, Tp Tuy Hòa)  Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Về tham dự Đại hội có Ông Võ Vẹn Toàn, Trưởng Phòng Kinh tế Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên; Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Phú Yên, Ông Trần Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Phú Yên; Ông Phạm Ngọc Lãm, Phó Trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, Ông Huỳnh Dũng, Phó Trưởng Phòng Lao động việc làm Sở Lao động-TB-XH tỉnh Phú Yên; Ông Nguyễn Tấn Thuần, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Phú Liệu, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Ông Đỗ Hoàng Long, thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc Công ty; Ông Đặng Đức Hoàng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Ông Tạ Bình Nguyên, thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Ông Đỗ Minh Sơn, Trưởng Ban kiểm soát Công ty; Bà Nguyễn Thị Thu, thành viên Ban kiểm soát Công ty; Bà Đỗ Thị Kiều Trang, thành viên Ban kiểm soát Công ty và các vị cổ đông của Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.

   Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua các Báo cáo, nội dung trình Đại hội và đã được Đại hội bỏ phiếu thống nhất thông qua:

-  Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty;

-  Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của HĐQT Công ty;

-  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty;

-  Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

-  Tờ trình của HĐQT về  quyết toán tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát, thù lao của HĐQT, thành viên BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

-  Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

-  Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

   Năm 2021, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên đã duy trì ổn định, đáp ứng tốt hoạt động sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh. Tổng doanh thu 116,015 tỷ đồng đạt 99,4% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 20,639 tỷ đồng đạt 103,2% so với kế hoạch, đảm bảo lương bình quân 8,322 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách Nhà nước 11,372 tỷ đồng. Đồng thời Công ty đã sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, bố trí lao động hợp lý, công tác phục vụ khách hàng được nâng lên; quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn nhà nước, tiền đóng góp của các cổ đông có hiệu quả, kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

 

 

    Trong thời gian tới Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên chủ động đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, mở rộng mạng lưới cung cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chăm lo, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động...