Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

     Sáng 28/4/2020, tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên (05 Hải Dương, Tp Tuy Hòa)  Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Về tham dự Đại hội có Đ/c Võ Vẹn Toàn, Trưởng Phòng Kinh tế Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên; Đ/c Phạm Ngọc Lãm, Phó Trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính; Đ/c Nguyễn Phú Liệu, Người đại diện phần vốn Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty; Đ/c Đỗ Hoàng Long, thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty, Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, Người đại diện phần vốn hà nước tại Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty; Đ/c Đặng Đức Hoàng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Đ/c Tạ Bình Nguyên, thành viên Hội đồng quản trị Công ty; các đ/c thành viên Ban kiểm soát Công ty và các vị cổ đông của Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2020.

     Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua các Báo cáo, nội dung trình Đại hội và đã được Đại hội bỏ phiếu thống nhất thông qua:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

Đ/c Nguyễn Phú Liệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 
Báo cáo
hoạt động HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, Phó Giám đốc Công ty 
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng năm 2020.

Ông Đỗ Hoàng Long, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Đ/c Đỗ Minh Sơn, thành viên Ban kiểm soát Công ty 
Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Phương hướng năm 2020

     4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

        + Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020,

        + Thông qua cập nhật kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016-2020.

        + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

        + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch 2020.

        + Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 và Kế hoạch 2020.

        + Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.

        + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

        + Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

     Năm 2019, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên đã duy trì ổn định, đáp ứng tốt hoạt động sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh. Tổng doanh thu 118,8 tỷ đồng đạt 108% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 29,043 tỷ đồng đạt 138,3% so với kế hoạch, đảm bảo lương bình quân 7,364 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách Nhà nước 11,509 tỷ đồng. Đồng thời Công ty đã sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, bố trí lao động hợp lý, công tác phục vụ khách hàng được nâng lên; quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn nhà nước, tiền đóng góp của các cổ đông có hiệu quả, kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Trong năm 2020, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty phấn đấu đạt một số chỉ tiêu đề ra như: sản lượng nước tiêu thụ trong toàn tỉnh đạt 12.479.000 m3, tổng doanh thu đạt 124 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 21 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển 149,6 tỷ đồng,…

     Các đại biểu tham dự Đại hội chụp hình lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.

     Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên:

1.Đ/c Nguyễn Phú Liệu.

2.Đỗ Hoàng Long.

3.Nguyễn Tấn Thuần.

4.Đặng Đức Hoàng.

5.Tạ Bình Nguyên.

     Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 thành viên:

1.Đ/c Nguyễn Thiện Thành.

2.Đỗ Minh Sơn.

3.Nguyễn Thị Thu.

     Trong thời gian tới Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên chủ động đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, mở rộng mạng lưới cung cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chăm lo, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động...