Công đoàn Khối Công nghiệp - Xây dựng thuộc LĐLĐ tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

     Sáng ngày 30/3/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (số 05 đường Hải Dương, Tp Tuy Hòa) Công đoàn Khối Công nghiệp-Xây dựng thuộc LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Chủ trì hội nghị Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, UV.BCH  LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, Trưởng Khối và Đ/c Phan Đình Hồng, Chủ tịch CĐCS Công ty CP An Hưng, Phó Khối. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Huỳnh Kim Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đ/c Đào Hồng Sự, UV.BCH, Phó Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; Đ/c Trần Thị Như Huệ, UV.BCH, Phó Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh; 14 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch  thuộc Công đoàn Khối Công nghiệp-Xây dựng (CĐCS Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, CĐCS Công ty Cổ phần An Hưng, CĐCS Công ty Cổ phần IDP Phú Yên, CĐCS Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, CĐCS Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam, CĐCS Công ty Cổ phần Điều Phú Yên, CĐCS Công ty Cổ phần Xây dựng 3/2, CĐCS Công ty Cổ phần In-Thương mại Phú Yên, CĐCS Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phú Yên, CĐCS Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô, CĐCS Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phú Yên, CĐCS Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng đường bộ Phú Yên, CĐCS Trung tâm Tư vấn Hội Cầu đường Phú Yên và CĐCS Công ty CP Xi măng Cosevco Phú Yên).

Đ/c Huỳnh Kim Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Đ/c Nguyễn Tấn Thuần chủ trị hội nghị thông qua Văn bản số 331/LĐLĐ ngày 28/12/2018 của LĐLĐ tỉnh Phú Yên về việc phát động phong trào thi đua năm 2018, 14 CĐCS thuộc Khối Công nghiệp-Xây dựng đã cam kết:

  1. Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVLĐ trong Khối thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, Công ty. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn; Luật BHXH; Luật ATVSLĐ, ...và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động của Công đoàn các đơn vị trong Khối; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các CĐCS thuộc Khối Công nghiệp-Xây dựng ký kết giao ước thi đua năm 2019

  1. Phát huy vai trò của CĐCS trong giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; Tập trung chăm lo đời sống và tinh thần cho đoàn viên, CNVLĐ; Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức các hoạt động cụ thể theo đúng chủ đề thi đua năm 2019 “Công trình, phần việc công đoàn - Chào mừng 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên, 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Chào mừng Đại hội Mặt trận TQVN các cấp”.
  2. Phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị Người Lao động theo NĐ 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ, trong đó chú trọng việc thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp; triển khai thực hiện Nghị quyết 07c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động. Thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện, chú trọng quan tâm thăm hỏi đến đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Đ/c Huỳnh Kim Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên chụp hình lưu niệm 
với đại diện các CĐCS thuộc Khối Công nghiệp-Xây dựng

  1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”; “Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và các phong trào thi đua theo đặc thù của từng đơn vị. Vận động người lao động tích cực tham gia thi đua sản xuất, công tác; năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào SXKD, công tác; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ra sức phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị năm 2019, trong đó:

     - Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ ngày 04/3/2019 của LĐLĐ tỉnh về việc Phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “ Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động cuat tổ chức Công đoàn” trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn tỉnh Phú Yên;

     - Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ ngày 18/3/2019 của LĐLĐ tỉnh về việc Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989 - 01/7/2019), kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và Chào mừng Đại hội Mặt trận TQVN các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ XI và Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX (2019-2024).

       + 100% CĐCS trong Khối xây dựng kế hoạch và triển khai.

       + Mỗi CĐCS tổ chức 01 hoạt động kỷ niệm, chào mừng.

       + Công đoàn Khối có 01 công trình, hoạt động chào mừng.

       + 100% CĐCS trong Khối tổ chức tháng Công nhân năm 2019 theo chủ đề “ Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”.

       + Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.

       + Thu kinh phí công đoàn đạt trên 50% chỉ tiêu được giao.

       + Bình quân mỗi CĐCS bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

       + Lập thủ tục phát thẻ đoàn viên công đoàn cho tất cả đoàn viên công đoàn.

     - Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 26/3/2019 của LĐLĐ tỉnh về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Tổ chức các hoạt động tập trung, lan tỏa, ấn tượng trong ‘ Tuần lễ cao điểm” từ ngày 21 - 27/7/2019.

     - Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 26/3/2019 của LĐLĐ tỉnh về việc Tổ chức “Tháng Công nhân” năm 2019 với chủ đề chủ đề “ Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Tổ chức tập trung các hoạt động trong ngày 11/5/2019.

  1. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.
  2. Tham gia đầy đủ các hoạt động do Công đoàn Khối Công nghiệp Xây dựng và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.
  3. Tích cực triển khai việc thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012.
  4. Duy trì mối quan hệ giữa các CĐCS trong Khối; Vận động CB.NV-NLĐ thanh toán tiền nước, tiền điện và viễn thông không dùng tiền mặt (qua ngân hàng) theo Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 27/9/2018 của UBND Tỉnh
  5. Đoàn kết thống nhất cùng nhau thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua của từng CĐCS và của Công đoàn Khối.

     Tất cả 14/14 Công đoàn cơ sở đều phấn đấu đạt Danh hiệu Công đoàn cơ sở Vững mạnh trong năm 2019.