Các dịch vụ của Xí nghiệp Tư vấn – Xây lắp

- Lập dự án đầu tư các công trình cấp thoát nước.Thiết kế các công trình cấp,thoát nước; theo dõi, giám sát thi công các công trình cấp thoát nước.Khoan,thăm dò,điều tra khảo sát nguồn nước ngầm phục vụ cho các công trình cấp nước;Quy hoạch,lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thẩm tra tư vấn đấu thầu và giám sát thi công các dự án, các công trình cấp thoát nước.

- Sản xuất cát, sỏi lọc nước.

- Mua bán vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước.

- Hoạt động vệ sinh môi trường (Dịch vụ thoát nước đô thị).

- Sản xuất bê tông đúc sẵn, bao gồm: ống cống, gối đỡ cống, tấm đan.

- Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước.