Thư mời số 207/TM-CTN

Chi tiết như File đính kèm!