Thông báo về việc xác định khối lượng nước sử dụng tháng 01/2022