Thông báo về việc thay đổi mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên