Thông báo về việc tạm dừng cung cấp nước để đấu nối cấp nước phục vụ, khu vực NMN Hai Riêng - H. Sông Hinh

Tin bài khác