Thông báo về việc tạm dừng cung cấp nước đấu nối cấp nước phục vụ Công trình: Phát triển tuyến ống cấp nước thôn Ngọc Lãng