Thông báo về việc suy giảm áp lực nước vào giờ cao điểm trên mạng lưới cấp NMN Tuy Hòa