Thông báo về việc điều chỉnh thời gian mở cổng thông tin khách hàng thu tiền nước