Thông báo về việc điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên