Thông báo về việc cung cấp nước sạch khu vực thành phố Tuy Hòa