Thông báo thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Chi tiết như File đính kèm!