Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh