Thông báo tạm dừng cung cấp nước, khu vực NMN Hai Riêng