Thông báo tạm dừng cung cấp nước để đấu nối đường ống cấp nước khu vực thị xã Đông Hòa