Thông báo số 09/TB-HĐQT Về việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu