Thông báo kết quả bán đấu giá quyền mua cổ phần của UBND tỉnh Phú Yên trong đợt phát hành thêm 150 tỷ đồng ( lần 2)