Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên