TB: Về việc tạm dừng cung cấp nước để đấu nối tuyến ống cấp nước D110, D40 bên trái tuyến Quốc lộ 29 (đường Lê Lợi) đoạn từ Km84+550 - Km86+000