Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 XEM FILE
  2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 XEM FILE
  3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 XEM FILE
  4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 XEM FILE
  5. Tờ trình phê duyệt quyết toán tiền lương XEM FILE
  6. Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2022 XEM FILE
  7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 XEM FILE 
  8. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 XEM FILE
  9. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 XEM FILE