Nghị quyết Hội đồng quản trị quyết định thời hạn, thủ tục trả cổ tức năm 2022