Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thôi việc của 09/16 người lao động là cổ đông được Công ty mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng do nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ