Nghị quyết cuộc họp Hôi đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 20/5/2022

Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên ngày 20/5/2022 XEM FILE

Nghị quyết cuộc họp HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên ngày 20/5/2022 XEM FILE