Kết quả CLN 9 NMN thuê ngoại kiểm tháng 6/2022

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NMN PHÚ HÒA THÁNG 06-2022
Bể chứa NMN Phú Hòa 

Nước cuối mạng NMN Phú Hòa 

Nước trên mạng NMN Phú Hòa

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NMN SƠN HÒA THÁNG 06-2022
Bể chứa NMN Sơn Hòa 

Nước cuối mạng NMN Sơn Hòa 

Nước trên mạng NMN Sơn Hòa

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NMN SÔNG HINH THÁNG 06-2022

Bể chứa NMN Sông Hinh 

Nước cuối mạng NMN Sông Hinh 

Nước trên mạng NMN Sông Hinh

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NMN TUY HÒA THÁNG 06-2022

Bể chứa NMN Tuy Hòa 

Nước cuối mạng NMN Tuy Hòa 

Nước trên mạng (1) NMN Tuy Hòa 

Nước trên mạng (2) NMN Tuy Hòa

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NMN VŨNG RÔ THÁNG 06-2022

Bể chứa NMN Vũng Rô 

Nước cuối mạng NMN Vũng Rô 

Nước trên mạng NMN Vũng Rô

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NMN ĐB SÔNG CẦU THÁNG 06-2022
Bể chứa NMN Đông Bắc Sông Cầu 

Nước cuối mạng NMN Đông Bắc Sông Cầu 

Nước trên mạng NMN Đông Bắc Sông Cầu

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NMN ĐÒNG XUÂN THÁNG 06-2022
Bể chứa NMN Đồng Xuân 

Nước cuối mạng NMN Đồng Xuân 

Nước trên mạng NMN Đồng Xuân

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NMN SÔNG CẦU THÁNG 06-2022

Bể chứa NMN Sông Cầu 

Nước cuối mạng NMN Sông Cầu 

Nước trên mạng NMN Sông Cầu

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NMN TUY AN THÁNG 06-2022

Bể chứa NMN Tuy An 

Nước cuối mạng NMN Tuy An 

Nước trên mạng NMN Tuy An

Tin bài khác