KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CÁC NHÀ MÁY NƯỚC THÁNG 6 NĂM 2021 NGOẠI KIỂM:

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NMN SÔNG CẦU THÁNG 6 NĂM 2021 NGOẠI KIỂM:

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NHÀ MÁY NƯỚC TUY AN THÁNG 6 NĂM 2021 NGOẠI KIỂM:

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NHÀ MÁY NƯỚC ĐỒNG XUÂN THÁNG 6 NĂM 2021 NGOẠI KIỂM:

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NHÀ MÁY NƯỚC SƠN HOÀ THÁNG 6 NĂM 2021 NGOẠI KIỂM:

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NHÀ MÁY NƯỚC ĐÔNG BẮC SÔNG CẦU THÁNG 6 NĂM 2021 NGOẠI KIỂM:

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NHÀ MÁY NƯỚC PHÚ HOÀ THÁNG 6 NĂM 2021 NGOẠI KIỂM:

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NHÀ MÁY SÔNG HINH THÁNG 6 NĂM 2021 NGOẠI KIỂM:

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NHÀ MÁY NƯỚC TUY HOÀ THÁNG 6 NĂM 2021 NGOẠI KIỂM:

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NHÀ MÁY NƯỚC VŨNG RÔ THÁNG 6 NĂM 2021 NGOẠI KIỂM: