Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ngày họp mới: 20/5/2022)