Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên kính gửi Quý cổ đông Công văn số 4427/UBCK-QLCB ngày 09/8/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Pywase