Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

       Ngày 26/4/2024, tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên (05 Hải Dương, Tp Tuy Hòa)  Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Về tham dự Đại hội có Ông Trần Xuân Túc, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên; Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, Ông Võ Vẹn Toàn, Trưởng Phòng Kinh tế Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên; Ông Nguyễn Lạc, Trưởng Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Phú Yên, Ông Nguyễn Tài Soa, Trưởng Phòng Lao động việc làm Sở Lao động-TB-XH tỉnh Phú Yên; Ông Nguyễn Tấn Thuần, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Ông Nguyễn Phú Liệu, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Ông Đặng Đức Hoàng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Ông Đỗ Minh Sơn, Trưởng Ban kiểm soát Công ty; Bà Nguyễn Thị Thu, thành viên Ban kiểm soát Công ty; Bà Đỗ Thị Kiều Trang, thành viên Ban kiểm soát Công ty và các vị cổ đông của Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2024. 

    Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua các Báo cáo, nội dung trình Đại hội và đã được Đại hội bỏ phiếu thống nhất thông qua:

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2024.

- Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình của HĐQT về thông qua quyết toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023 và quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty BKS năm 2023.

- Tờ trình Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2024.Năm 2023, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên đã duy trì ổn định, đáp ứng tốt hoạt động sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh. Tổng doanh thu 137,062 tỷ đồng đạt 104,6% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 33,767 tỷ đồng đạt 173,2 % so với kế hoạch, đảm bảo thu nhập bình quân hơn 8,8 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách Nhà nước 13,37 tỷ đồng. Đồng thời Công ty đã sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, bố trí lao động hợp lý, công tác phục vụ khách hàng được nâng lên; quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn nhà nước, tiền đóng góp của các cổ đông có hiệu quả, kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

 

Ông Nguyễn Tấn Thuần, Chủ tịch HĐQT Công ty  Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024

Trong thời gian tới Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên chủ động đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, mở rộng mạng lưới cung cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chăm lo, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động...

Tin bài khác