Công bố thông tin về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán số 60/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 25/10/2018