Công bố thông tin thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020