Công bố ký hợp đồng thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chinh năm 2021